Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το ARTTIC συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας νόμιμα, ειλικρινά και με διαφάνεια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η ARTTIC περιορίζει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σε αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Μέσω αυτής της Πολιτικής, η ARTTIC δεσμεύεται στα υποκείμενα των δεδομένων να τηρεί γραπτό μητρώο των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που εκτελούνται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή υπεργολάβοι όσον αφορά στο SHUTTLE.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

ARTTIC: Η νομική οντότητα που δημοσιεύει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και είναι υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων. Η ARTTIC είναι μια απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μεριδίων και Εταιρειών με αριθμό 344 112 396 και με καταστατική έδρα βρίσκεται στο 58α rue du Dessous des Berges, 75013 Παρίσι, Γαλλία, που αντιπροσωπεύεται από το πρώην γραφείο νομικού εκπροσώπου που βρίσκεται στην προαναφερόμενη καταστατική έδρα.

Στοιχεία επικοινωνίας:
+33 (0)1 53 94 54 60
+33 (0)1 53 94 54 70
info-Paris@eurtd.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας για τα διάφορα γραφεία της ARTTIC: http://www.arttic.eu/pages/fr/contact.php

Έργο: Έργο έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο SHUTTLE, στο οποίο συμμετέχει η ARTTIC.

Κοινοπραξία: Συμφωνία κατανόησης μεταξύ πολλών προσώπων, φορέων ή εταιρειών με σκοπό τη συνεργασία για τη διεξαγωγή μίας ή περισσοτέρων οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιστημονικών ή πολιτιστικών ενεργειών που αποσκοπούν στην υλοποίηση του Έργου. Διαρκεί όσο η δραστηριότητα για την οποία ιδρύθηκε από τους ιδρυτές της.

Εταίροι: Τα πρόσωπα που απαρτίζουν την κοινοπραξία, πέρα από την ARTTIC.

Τοποθεσία: Όλο το περιεχόμενο των διαφόρων σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου, προσβάσιμο με την ακόλουθη διεύθυνση URL: https://www.shuttle-pcp.eu.

Χρήστης: Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να παρέχει πρόσβαση ο ιστότοπος.

Υποκείμενο δεδοµένων: Κάθε πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ARTTIC στο πλαίσιο του έργου, είτε είναι εταίρος, υπάλληλος του συνεργάτη, χρήστης ή άλλο μέλος.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ARTTIC σας ενημερώνει με σαφήνεια για το πώς επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ως μέρος της δραστηριότητάς της, πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται τα δεδομένα. Η ARTTIC είναι διαθέσιμη για να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι δυνατό να επικοινωνήσετε με την ARTTIC σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: shuttle-sec09-arttic@eurtd.com.

Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ARTTIC:

 • Πρόσβαση στα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα
 • Διόερθωση των δεδομένων
 • Να αντιταχθεί στην επεξεργασία, όταν η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της ARTTIC και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη μεταφορά των πληροφοριών τους.

Σχετικά με το δικαίωμα στη μεταφορά, η ARTTIC σας προσφέρει την επιλογή να επιστρέψει όλα τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με ένα θέμα, μετά από ρητό αιτήµά σας. Το υποκείμενο των δεδομένων διασφαλίζει καλύτερο έλεγχο των δεδομένων του και διατηρεί τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους. Αυτά τα δεδομένα θα παρέχονται σε ανοικτή και εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή, απευθείας στα χέρια του άλλου ελεγκτή δεδομένων όταν αυτό είναι επιθυμητό και όταν είναι τεχνικά εφικτό.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση, το μήνυμα αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη ταυτότητας. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα πρόσωπο της επιλογής του να ασκήσει τα δικαιώματά του, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό αποδεικνύει την ταυτότητά του, την ταυτότητα του αιτούντος και την έκταση της εξουσίας του υπό τη μορφή ρητής γραπτής τεκμηρίωσης.

Οποιοδήποτε πρόσωπο που λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο έχει την επιλογή να καταργήσει την εγγραφή του, εκτός εάν αυτό το πρόσωπο υποχρεούται να λάβει το προαναφερθέν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του προς έναν συνεργάτη. Η ARTTIC εξασφαλίζει ένα σύνδεσμο απεγγραφής που παρέχεται με το ενημερωτικό δελτίο του έργου.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιηθεί από την ARTTIC ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα για να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές, νομολογικές, συντακτικές ή τεχνικές εξελίξεις. Πριν από την περιήγηση, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ανατρέξει στην τελευταία ηλεκτρονική έκδοση του ιστότοπου ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου, οι Συνεργάτες μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα στην ARTTIC, καθιστώντας εφικτή την ταυτοποίηση και επικοινωνία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση URL, μήνυμα) τους υπαλλήλους τους λόγω των τίτλων εργασίας τους ή τρίτων που συμμετέχουν στο Έργο, όπως είναι οι εμπειρογνώμονες (εφεξής “Συνεργάτες Δεδομένων»).

Στην περίπτωση αυτή, ο Συνεργάτης παραμένει υπεύθυνος για την παροχή των νομικών πληροφοριών στα άτομα που εμπλέκονται στις εργασίες επεξεργασίας πριν ή κατά τη συλλογή των δεδομένων.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων των Συνεργατών είναι:

 • Να συντάξει αρχεία για τα μέλη της Κοινοπραξίας και τα άτομα που ενδέχεται να συμβάλλουν στο Έργο λόγω των τίτλων εργασίας ή της εμπειρογνωμοσύνης τους.
 • Η ARTTIC διαχειρίζεται, παρακολουθεί και καθοδηγεί το Έργο σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Κοινοπραξία.
 • Επικοινωνία σχετικά με το Έργο.
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου και πληροφοριών για γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο.
 • Κατάρτιση στατιστικών που σχετίζονται με το Έργο.

Επιπλέον, ως μέρος της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, η ARTTIC μπορεί να συλλέξει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων σχετικά με τους Χρήστες της Ιστοσελίδας απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (εφεξής οριζόμενο ως «Δεδομένα των χρηστών»):

1 / στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση url ιστότοπου, μήνυμα), σκοπός των οποίων είναι:

 • Να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα σε πρόσωπα που επιθυμούν να ενταχθούν ARTTIC συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου.
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων, αρκεί ο Χρήστης να κάνει κλικ στο πλαίσιο που παρέχεται για να εκφράσει την αποδοχή του.

Οποιαδήποτε φόρμα συλλογής στοιχείων αναφέρει τους στόχους συλλογής αυτών των δεδομένων (σκοπούς) και εάν αυτά τα δεδομένα είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά για τη διαχείριση του αιτήματος. Αυτή η Πολιτική Εμπιστευτικότητας είναι ελεύθερα προσβάσιμη από τον Χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να τη διαβάσει πριν στείλει τα στοιχεία του στην ARTTIC.

2 / Η ARTTIC ακολουθεί μια τυπική διαδικασία χρησιμοποιώντας αρχεία καταγραφής. Αυτά τα αρχεία καταγράφουν επισκέπτες όταν επισκέπτονται ιστότοπους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP), τη σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας, τις σελίδες παραπομπής / εξόδου και ενδεχομένως τον αριθμό των κλικ.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση του ιστότοπου, την παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών στον ιστότοπο και τη συλλογή δημογραφικών πληροφοριών.

 

ΤΑ COOKIES

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η ARTTIC μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για στατιστικούς σκοπούς, ιδίως για να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Χρήστη, βασιζόμενη στην επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα πρόσβασης ή την προσωποποίηση σελίδων, καθώς και τις λειτουργίες που εκτελέστηκαν και τις πληροφορίες που προβλήθηκαν.

Η ARTTIC χρησιμοποιεί τη λύση Google Analytics, η οποία χρησιμοποιεί εσωτερικά cookies για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τον ιστότοπο. Το cookie καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση στην υπηρεσία (σελίδες, ημερομηνία και ώρα που βλέπετε).

Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα cookies στον υπολογιστή του, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την απενεργοποίηση των cookies μέσω των επιλογών ρυθμίσεων και είναι δυνατό να μην έχουν αποθηκευμένα τα cookies στον υπολογιστή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ενημερώνεται ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά.

Η διεύθυνση IP που το πρόγραμμα περιήγησης μεταβιβάζει στα πλαίσια του Google Analytics, δεν θα συσχετιστούν με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την παρακολούθησή σας από το Google Analytics στο μέλλον κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics για το τρέχον πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Αυτή η ιστοσελίδα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας προκειμένου να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την έρευνα που σχετίζεται με το Έργο. Τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στα αιτήματά σας και δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την εξουσιοδότησή σας. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο 1978/01/06, ο φάκελος συλλογής δεδομένων έχει δηλωθεί στη γαλλική διοικητική αρχή (CNIL) και όλοι οι χρήστες επωφελούνται από δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων, το οποίο μπορεί να ασκηθεί μέσω επικοινωνίας με τον συντονιστή του έργου STEP-IN.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η ARTTIC συμμορφώνεται με τους νομικούς κανόνες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν, να περιορίσουν ή να διέπουν τη διανομή πληροφοριών ή δεδομένων, και ιδίως του γαλλικού νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, αρχείων και ελευθεριών και του GDPR.

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από ARTTIC μόνο για εσωτερική χρήση. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα αυτά δεν πωλούνται, μεταβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους υπό όρους που δεν καθορίζονται στο παρόν.

Βάσει νομικών υποχρεώσεων, τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να γνωστοποιούνται βάσει νόμου, κανονισμού ή σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας ρυθμιστικής ή νομικής αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να προστεθούν στη βάση δεδομένων της ARTTIC. Μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτους μετά την ανωνυμοποίησή τους, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιηθούν σε τρίτους, η ARTTIC θα διασφαλίσει ότι ο τρίτος υποχρεούται να εφαρμόζει όρους εμπιστευτικότητας τουλάχιστον ταυτόσημους με εκείνους του παρόντος.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κοινωνικές προσθήκες από διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter / LinkedIn / YouTube / Google +, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα λογότυπα τους. Όταν ανοίγετε έναν ιστότοπο με αυτές τις προσθήκες, τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης μεταφέρονται στους κατόχους αυτών των κοινωνικών δικτύων. Έτσι, ενημερώνονται ότι έχετε ανοίξει τον αντίστοιχο ιστότοπο. Εάν ο χρήστης συνδεθεί σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό του. Η διεύθυνση IP ενδέχεται να καταγραφεί χωρίς να είναι μέλος ενός κοινωνικού δικτύου ή να συνδεθεί σε ένα δίκτυο.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε καμία επιρροή και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω κοινωνικών προσθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πολιτικές ασφάλειας δεδομένων του αντίστοιχου δικτύου:

http://www.twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Αποσυνδέοντας τα δίκτυα πριν από το σερφάρισμα ή χρησιμοποιώντας το λογισμικό προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να περιορίσετε την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει η Κοινοπραξία. Πέραν αυτής της περιόδου, τα δεδομένα θα είναι ανώνυμα και αποθηκευμένα αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Γενικότερα, εφαρμόζονται διαδικασίες καθαρισμού δεδομένων για το σχεδιασμό της αποτελεσματικής διαγραφής τους μόλις επιτευχθεί η διάρκεια αποθήκευσης ή αρχειοθέτησης που απαιτείται για την εκπλήρωση των προκαθορισμένων ή απαιτούμενων σκοπών.

Κάθε πρόσωπο που δεν συμμετέχει ενεργά σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται σε διάστημα τριών ετών θα διαγράψει τα δεδομένα τους.

Τα cookies αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο 13 μηνών από την πρώτη αποθήκευση στον υπολογιστή του χρήστη, που αντιστοιχεί στην περίοδο ισχύος της συγκατάθεσης του χρήστη για τη χρήση αυτών των cookies. Η διάρκεια ζωής των cookies δεν επεκτείνεται από κάθε επίσκεψη. Η συγκατάθεση του χρήστη, επομένως, πρέπει να ανανεωθεί στο τέλος αυτής της περιόδου.

 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Έργο, η ARTTIC μπορεί να προσλάβει έναν ή περισσότερους υπεργολάβους για να αναλάβουν συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας. Αυτοί οι υπεργολάβοι υπόκεινται στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Η ARTTIC εξασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε υπεργολάβος ή επόμενος υπεργολάβος παρέχει επαρκείς συμβατικές εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ARTTIC

Η ARTTIC αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα χρησιμοποιώντας φυσικούς και υλικοτεχνικούς πόρους ασφαλείας για να εγγυηθεί ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας για την αντιμετώπιση των κινδύνων τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης, αποκάλυψης, αλλοίωσης, απώλειας ή καταστροφής των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, η ARTTIC δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι εξαλείφονται όλοι οι κίνδυνοι κατάχρησης δεδομένων.

Σε περίπτωση που η ARTTIC πληροφορηθεί την παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές της ή σε εκείνα των εργολάβων της ή η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι, η ARTTIC αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

 • Να ειδοποιήσει το άτομο που έχει πληγεί από το συμβάν το συντομότερο δυνατό, εάν αυτό πληροί μια νομική απαίτηση.
 • Να διερευνήσει τα αίτια του συμβάνοτος.
 • Να λάβει τα αναγκαία εύλογα μέτρα για να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις και τις βλάβες που θα μπορούσαν να προκύψουν από το προαναφερθέν συμβάν.

Σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω δεσμεύσεις που αφορούν στην κοινοποίηση σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης από την ARTTIC της υπαιτιότητας ή της ευθύνης για την εμφάνιση του εν λόγω συμβάντος.

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ARTTIC εκτελεί διασυνοριακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ARTTIC έχει γραφεία που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την έδρα της, την κύρια έδρα της, που βρίσκεται στη Γαλλία. Επίσης, η κύρια εποπτική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 56 του GDPR είναι η γαλλικήΕπιτροπή nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), η γαλλική αρχή ελέγχου της επεξεργασίας δεδομένων (https://www.cnil.fr).

ΕΕπιπλέον, η ARTTIC μπορεί να πραγματοποιεί μεταφορές δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο Ισραήλ, όπου βρίσκεται ένα δευτερεύον γραφείο και το οποίο διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ARTTIC αναλαμβάνει να εφαρμόσει τους κανόνες μεταφοράς GDPR.

Send us a message