Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Βελτίωση των επιπέδων άνεσης.

ΤΟ ΕΡΓΟ STEP-IN.

Το STEP-IN είναι ένα έργο συντονισμού και στήριξης (coordination and support action – CSA) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο θα αναπτύξει μια καινοτόμο σφαιρική μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανάλυση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Θα βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, την ενεργειακή αποδοτικότητα των νοικοκυριών και τα συνολικά επίπεδα άνεσης.

Το STEP-IN αποτελείται από ένα δίκτυο των Εργαστηρίων Διερεύνησης σε όλη την Ευρώπη. Μέσα από ένα ισχυρό Δίκτυο Ενδιαφέροντος, το STEP-IN θα εμπλέξει τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις και εμπειρογνώμονες για τον καθορισμό πολιτικών για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η κοινοπραξία STEP-IN συγκεντρώνει μια ευρεία εμπειρία στον τομέα της ενεργειακής φτώχειας: ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, δήμους, υπηρεσίες παροχής ενέργειας, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενώσεις καταναλωτών και ρυθμιστικές αρχές. Μαζί, αυτοί οι εταίροι είναι αφιερωμένοι να κάνουν τη διαφορά στις ζωές όσων έχουν ανάγκη.

Νέος αναξιοπαθούντας άνθρωπος χωρίς δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφελείας και ενοικίου
Ζευγάρι ηλικιωμένων σε συνάντηση με οικονομικό σύμβουλο στο σπίτι

Περιοχές εστίασης STEP-IN.

Εστίαση στους καταναλωτές

 • Βελτίωση της ενεργειακής παιδείας και ευαισθητοποίησης για τους καταναλωτές που επηρεάζονται από την ενεργειακή φτώχεια
 • Υποστήριξη αλλαγής συμπεριφοράς για να βελτιωθούν τα επίπεδα άνεσης και να μειωθεί το ενεργειακό κόστος
 • Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση
 • Χρήση των εργαλείων επικοινωνίας για την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων
 • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του “φαινομένου της αναπήδησης”
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Παροχή συμβουλών για διαθέσιμα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις παραπάνω ενέργειες στη ζωή όσων σε ανάγκη

Μεθοδολογική έμφαση

 • Παροχή μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί και θα προσαρμοστεί από όλους τους φορείς και τις αρχές που εργάζονται στον τομέα της ενεργειακής φτώχειας
 • Ελεύθερη διάθεση του σχεδιασμού και των μεθοδολογιών των Εργαστηρίων Διερεύνησης σε άλλους
 • Επαναληπτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τη βελτίωση υφιστάμενων μεθοδολογιών και την ανάπτυξη νέων
 • Απόδειξη της σημασίας των Εργαστηρίων Διερεύνησης
 • Αξιολόγηση δεικτών και προγνωστικών για την ενεργειακή φτώχεια
 • Αξιολόγηση του αντίκτυπου μέτρων και μεθοδολογιών

εστίαση στην πολιτική

 • Δημιουργία ενός δικτύου εταίρων και υποστηρικτών για να διαμορφωθούν μελλοντικές ανάγκες πολιτικής και έρευνας
 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας για τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
 • Οργάνωση ομάδων εργασίας σε διάφορα θέματα παροχής συμβουλών πολιτικής
 • Δημοσίευση αποτελεσμάτων σε ημερίδες, συνεδριάσεις πολιτικής, δημόσιες εκδηλώσεις και εκθέσεις
 • Σύνδεση με άλλα υφιστάμενα προγράμματα στον τομέα της ενεργειακής φτώχειας και από κοινού δράση

Αλλαγή προς στο καλύτερο στη ζωή εκείνων που έχουν ανάγκη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το STEP-IN θα αναλάβει δράση για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ώστε να μειωθεί η σπατάλη ενέργειας και να γίνουν πιο ενημερωμένοι σε θέματα ενέργειας.

Το έργο αφορά επίσης προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, όπως ανακαινίσεις, μόνωση, αντικατάσταση λεβήτων.

Το STEP-IN θα διερευνήσει επίσης τα υπάρχοντα εθνικά και τοπικά συστήματα χρηματοδότησης για να βοηθήσει ώστε τα σπίτια να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά, πιο άνετα και πιο ζεστά – για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Τεκμηριωμένες αποφάσεις

Η προσέγγιση των Εργαστηρίων Διερεύνησης στο STEP-IN θα ευαισθητοποιηθούν οι ευάλωτοι καταναλωτές σχετικά με τις πτυχές της ενεργειακής απόδοσης. Μέσω της συμμετοχής τους σε ενεργειακά cafés και επωφελούμενοι από τη βοήθεια συμβούλων ενέργειας, αλλά και με την εκμάθηση περισσότερων στοιχείων σχετικά με τη χρήση ενέργειας από τα ενεργειακά προφίλ των σπιτιών τους κλπ., οι καταναλωτές θα συμμετέχουν ενεργά και θα μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις..

Ο στόχος του STEP-IN είναι το 50% των ατόμων που συμμετέχουν στα Εργαστήρια Διερεύνησης να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις μακροπρόθεσμα, επιτυγχάνοντας έτσι θετικά αποτελέσματα και βιωσιμότητα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μέρος του προγράμματος STEP-IN είναι να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής και τα κατάλληλα τοπικά και εθνικά σχήματα χρηματοδότησης για συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Το σχέδιο θα αξιοποιήσει βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις από υπάρχοντα παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη.

Μολονότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν άμεσο αντικείμενο ενασχόλησης του STEP-IN, το έργο θα αναπτύξει συστάσεις, πολιτικές και στρατηγικές σχετικά με τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Βοήθεια στα νοικοκυριά

Το STEP-IN θα παρακολουθεί τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων όσον αφορά στη θερμική άνεση, στην εξοικονόμηση ενεργειακών εξόδων κλπ. Ο στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών που δέχονται επίσκεψη ενεργειακού συμβούλου στο σπίτι στο πλαίσιο STEP-IN.

Τα περισσότερα νοικοκυριά που απευθύνονται από STEP-IN παλεύουν με:

 • Διατήρηση ενός άνετου και ζεστού σπιτιού
 • Ικανοποίηση άλλων βασικών αναγκών, με πιο σημαντική τη διατροφή
 • Προβλήματα υγείας
 • Καθυστερούμενες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας
 • Σπίτια με διαρροές στην οροφή, υγρούς τοίχους/δάπεδα, σάπια κουφώματα

 

Δράσεις του STEP-IN

Το STEP-IN στοχεύει στο να δημιουργήσει κοινότητες ενεργών καταναλωτών μέσα από τα τρία Εργαστήρια Διερεύνησης. Οι καταναλωτές συμμετέχουν μέσω κοινωνικών ερευνών, επισκέψεων συμβούλων ενέργειας σε σπίτια, εκπαίδευσης, ανταλλαγής πληροφοριών και συζήτησης σε ενεργειακά cafés και σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Εκατοντάδες καταναλωτές θα εμπλακούν μέσω επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και χιλιάδες μέσα από τις ενημερωτικές εκστρατείες και τη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Πολιτικές και στρατηγικές

Το STEP-IN έχει ως στόχο να επηρεάσει άμεσα τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές μέσω της έντονης δικτύωσης, της επικοινωνίας και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών.

Οι τοπικές πολιτικές θα ωφεληθούν άμεσα από το έργο των τοπικών αρχών και των δήμων στα Εργαστήρια Διερεύνησης. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το STEP-IN θα διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής, θα προωθήσει τη δικτύωση και θα ξεκινήσει σημαντικές δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης μέσω εργαστηρίων, ομάδων ενδιαφερομένων, κατάρτισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Send us a message