Δομή του έργου.

Το STEP-IN είναι ένα έργο 30 μηνών με σαφώς καθορισμένη δομή Πακέτων Εργασίας (ΠΕ). Το έργο οργανώνεται γύρω από 7 διαφορετικά και στενά αλληλένδετα πακέτα εργασίας (ΠΕ).

Το ΠΕ1 ορίζει τη συνολική μεθοδολογία του STEP-IN, συντονίζει τα Εργαστήρια Διερεύνησης, δημιουργεί εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης και αξιολογεί τα αποτελέσματα από τα Εργαστήρια Διερεύνησης, προκειμένου να αναπτύξει προσεγγίσεις για την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών.

Τα ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4, είναι αφιερωμένα στη διαμόρφωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Διερεύνησης Όλα ακολουθούν τη μεθοδολογία, όπως αναπτύσσεται στο ΠΕ1.

Το ΠΕ5 παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα λογισμικού και ενσωματώνει δεδομένα και εργαλεία για να βοηθήσει τους καταναλωτές, τους ενεργειακούς συμβούλους και επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που συνεργάζονται στενά με το ΠΕ1 και τα LΕργαστήρια Διερεύνησης στα ΠΕ 2, 3 και 4 για να καθορίσουν τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό των λύσεων ΤΠΕ.

Δύο ΠΕ καλύπτουν τα καθήκοντα που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις και τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων που επιδιώκει το έργο. Το ΠΕ6 δημιουργεί, διαχειρίζεται και απασχολεί την κοινότητα STEP-IN και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τα Εργαστήρια Διερεύνησης. Το ΠΕ7 παρέχει το πλαίσιο διαχείρισης και διαχείρισης του έργου με επίκεντρο τον γενικό συντονισμό και τη διοίκηση του έργου και την υποστήριξη της συνεργασίας των εταίρων.

ΠΕ1

Συντονισμός Εργαστηρίων Διερεύνσης, συγκριτική αξιολόγηση και εκτίμηση του αντίκτυπου του έργου
Διαβάστε περισσότερα για ΠΕ1

Επικεφαλής ΠΕ: LIST

Το ΠΕ1 ορίζει τη συνολική μεθοδολογία του STEP-IN, συντονίζει τα Εργαστήρια Διερεύνησης, δημιουργεί εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης και αναλύει τα αποτελέσματα από τα Εργαστήρια Διερεύνησης, προκειμένου να αναπτύξει προσεγγίσεις για την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών.

ΠΕ2

Εργαστήριο Διερεύνησης Αστικής Περιοχής – Ηνωμένο Βασίλειο
Διαβάστε περισσότερα για ΠΕ2

Επικεφαλής ΠΕ: UMAN

Το ΠΕ2 είναι αφιερωμένο στη διαμόρφωση και την υλοποίηση του Εργαστηρίου Διερεύνησης στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ακολουθήσει τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στο ΠΕ1 και, σε μια διαδραστική διαδικασία, θα αξιοποιεί και θα προσαρμόζει αυτές τις μεθοδολογίες κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Διερεύνησης.

ΠΕ3

Εργαστήριο Διερεύνησης Ορεινής Περιοχής – Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα για ΠΕ3

Επικεφαλής ΠΕ: ΕΜΠ

Το WP3 είναι αφιερωμένο στη διαμόρφωση και υλοποίηση του Εργαστηρίου Διερεύνησης στο Μέτσοβο, Ελλάδα. Θα ακολουθήσει τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στο ΠΕ1 και, σε μια διαδραστική διαδικασία, θα αξιοποιεί και θα προσαρμόζει αυτές τις μεθοδολογίες κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Διερεύνησης.

ΠΕ4

Εργαστήριο Διερεύνησης Αγροτικής Περιοχής – Ουγγαρία
Διαβάστε περισσότερα για ΠΕ4

Επικεφαλής ΠΕ: ARIOSZ

Το WP4 είναι αφιερωμένο στην εγκατάσταση και εφαρμογή του ζΕργαστηρίου Διερεύνησης στην περιοχή Nyírbátor, στην Ουγγαρία. Θα ακολουθήσει τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στο ΠΕ1 και, σε μια διαδραστική διαδικασία, θα αξιοποιεί και θα προσαρμόζει αυτές τις μεθοδολογίες κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Διερεύνησης.

ΠΕ5

Λύσεις ΤΠΕ για την εκτίμηση και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας
Διαβάστε περισσότερα για ΠΕ5

Επικεφαλής ΠΕ: LIST

Το WP5 παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα λογισμικού, ενσωματώνει δεδομένα και εργαλεία για να βοηθήσει τους καταναλωτές, τους ενεργειακούς συμβούλους, κσι επαγγελματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συνεργάζονται στενά με το ΠΕ1 και τα Εργαστήρια Διερεύνησης στα ΠΕ 2, 3 και 4 για να καθορίσουν τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό λύσεων ΤΠΕ.

WP6

Δικτύωση και διαχείριση κοινότητας
Διαβάστε περισσότερα για ΠΕ6

Επικεφαλής ΠΕ: VaasaETT

Το ΠΕ6 στοχεύει στη δημιουργία, τη διαχείριση και τη συμμετοχή της κοινότητας του STEP-IN και των ενδιαφερομένων φορέων, καθώς και των Εργαστηρίων Διερεύνησης.

ΠΕ7

Έναρξη του έργου, διακυβέρνηση και συντονισμός
Διαβάστε περισσότερα για ΠΕ7

Επικεφαλής ΠΕ: LIST

Το ΠΕ7 παρέχει το πλαίσιο διαχείρισης και διαχείρισης του έργου με επίκεντρο το γενικό συντονισμό και τη διοίκηση του έργου και την υποστήριξη της συνεργασίας των εταίρων.

Send us a message